Заедно за македонската економија - Поддршка за граѓаните, поддршка за македонските производители и вршители на услуги


Информации и често поставувани прашања за мерката за​ финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица на возраст од 16 до 29 години, самохран родител, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници

Оваа мерка е дел од Четвртиот сет економски мерки на Владата на Република Северна Македонија за справување со Covid-19. Мерката ќе опфати 283.000 граѓани и ќе чини 1,6 милијарда денари односно 27,6 милиони евра

Со мерката ќе се поттикне потрошувачката на домашни производи и услуги за ревитализирање на македонската економија во услови на Covid-19.

Финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица на возраст од 16 до 29 години, самохран родител, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници е наменета за:

Група Критериуми: Износ на еднократна финансиска поддршка:
1. Граѓани со низок доход Државјани на Република Северна Македонија кои се евидентирани како други лица кои бараат работа (пасивен барател на работа) во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, заклучно со 27.09.2020 година, кои за периодот јануари-август 2020 година оствариле доход во нето износ не поголем од 120.000 денари согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи. 6.000 ден.
2. Корисници на пензија Државјани на Република Северна Македонија, евидентирани во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, заклучно со 27.09.2020 година, кои за периодот јануари-август 2020 година оствариле доход по основ на пензија не поголем од 120.000 денари, односно месечен износ на доход по основ на пензија не поголем од 15.000 денари, согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи. 6.000 ден.
3. Корисници на право на социјална сигурност на стари лица Лица со навршена 65 годишна возраст, кои согласно Законот за социјална сигурност на старите лица („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19) користат право на социјална сигурност и се евидентирани во центрите за социјална работа. 6.000 ден.
4. Млади лица Државјани на Република Северна Македонија со наполнети 16 години и не постари од 29 години на 27.9.2020 година, кои се активни учесници во формалното средно образование (средни училишта основани од Република Северна Македонија, локалната самоуправа и градот Скопје) и високото образование на Република Северна Македонија (редовни студенти на универзитети основани од Република Северна Македонија), а не биле опфатени, односно биле испуштени во претходниот пакет на економски мерки, согласно со евиденцијата на Министерството за образование и наука. 6.000 ден.
5. Самохран родител Родител кој сам ги врши родителските права и должности за детето, поради тоа што другиот родител е непознат, починат, исчезнат или од оправдани причини привремено или трајно не ги извршува родителските права и должности евидентирани во Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука, родител на дете за кое остварува право на детски додаток и/или право на додаток на образование заклучно со 27.09.2020 година. Самохран родител поднесува барање со потребна документација (извод од матична книга на родени, извод од матична книга на умрени, потврда за исчезнат родител и потврда за привремена спреченост поради лекување, издржување на казна затвор и сл.) во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон до надлежниот центар за социјална работа, кој по утврдување на статусот на самохран родител изготвува листа на самохрани родители. 6.000 ден.
6. Дeте без родители и родителска грижа Дете чии родители не се живи, кои се исчезнати, непознати или се со непознато живеалиште повеќе од една година и дете чии родители без оглед на причините привремено или трајно не ги извршуваат своите родителски права или должности ставени под старателство од надлежен центар за социјална работа. 6.000 ден.
7. Уметници и други лица кои вршат дејност во културата Државјани на Република Северна Македонија кои самостојно вршат дејности или друг вид активности во областа на културата, или преку авторски или друг вид на договор, заклучно со 27.09.2020 година, се ангажирани во правно лице кое е регистрирано за вршење на дејност од областа на културата и кои за периодот јануари - август 2020 година оствариле доход во нето износ не поголем од 120.000 денари, согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи. 6.000 ден.
8. Филмски работници Државјани на Република Северна Македонија кои учествуваат во производство на филм и кои последните пет години работеле на минимум три филма поддржани од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија, кои за периодот јануари-август 2020 година оствариле доход во нето износ не поголем од 120.000 денари, согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи. 6.000 ден.
9. Естрадни уметници Лица кои учествуваат во создавање и интерпретација на изворна или современа и новокомпонирана музика и се членови на Здружението на естрадни уметници на Македонија, кои за периодот јануари-август 2020 година оствариле доход во нето износ не поголем од 120.000 денари, согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи. 6.000 ден.
ИЗНОСОТ НА ЕДНОКРАТНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА СИТЕ КАТЕГОРИИ Е 6.000 ДЕНАРИ

Едноставно и БЕЗ постапки за аплицирање!

Примената финансиска поддршка од корисниците на финансиска поддршка ја користат исклучиво за купување на македонски производи и услуги кај правни и физички лица вршители на стопанска дејност, резиденти на Република Северна Македонија, во периодот од денот на приемот на средствата на трансакциска сметка до 25.12.2020 година

Финансиската поддршка може да се користи за плаќање на македонски производи и услуги кај правни и физички лица вршители на стопанска дејност, резиденти на Република Северна Македонија.

Доколку лицето - корисник на финансиската поддршка има блокирана трансакциска сметка, банката, на негово барање ќе му отвори посебна наменска сметка на трошок на банката на која ќе ја прими финансиската поддршка и која ќе биде изземена од извршување по било која основа.

Физичкото лице, кое ги исполнува условите, а не добило финансиска поддршка може да поднесе приговор, во рок од три дена од денот на објавување на листата на интернет страницата www.kupuvamdomasno.gov.mk со наведување на ЕМБГ, име и презиме, адреса на живеење, општина, е-маил и категоријата на лица-корисници на финансиска поддршка за која ги исполнува условите.

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија приговорите, по истекот на рокот за нивно поднесување, ќе ги достави до институцијата согласно категоријата која ја навел физичкото лице во приговорот. Надлежната институција е должна да го извести Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од три дена од денот на приемот на приговорите.

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе ги извести подносителите на одобрените приговори во рок од десет дена од денот на поднесување на приговорот.

Корисниците на финансиска поддршка, кои имаат трансакциска сметка само кај една банка, ќе бидат распределени за добивање на финансиската поддршка во банката во која имаат трансакциска сметка.

Корисниците на финансиска поддршка кои имаат трансакциска сметка кај две или повеќе банки или имаат сметка кај банка која не потпишала договор со Владата на Република Северна Македонија, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ги распределува кај една од банките според принципот на фер рамномерна распределба, давајќи предност на распоредување на лица со трансакциските сметки на кои примаат пензија или користат право на социјална сигурност во банка.

Корисниците на финансиска поддршка кои немаат отворено трансакциска сметка кај ниту една банка, се распределуваат кај една од банките според принципот на фер рамномерна распределба, а во согласност со расположливите капацитети на секоја од банките.

Корисниците на финансиска поддршка кои немаат отворено трансакциска сметка кај ниту една банка, потребно е трансакциска сметка да ја отворат најдоцна до 25.12.2020.

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА на седницата, одржана на 05.12 2020 година, донесе:


ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ СО НИЗОК ДОХОД, КОРИСНИЦИНАПЕНЗИЈА, КОРИСНИЦИ НА ПРАВО НА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ НА СТАРИ ЛИЦА, МЛАДИ ЛИЦА, САМОХРАНИ РОДИТЕЛИ, ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, УМЕТНИЦИ И ДРУГИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ДЕЈНОСТ ВО КУЛТУРАТА, ФИЛМСКИ РАБОТНИЦИ И ЕСТРАДНИ УМЕТНИЦИ