Поднесување на приговор

Почитувани,

Изминат е периодот предвиден за поднесување приговори!